Μία ακαδημαϊκή ανασκόπηση στον ρόλο του φύλου στον τομέα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Περίληψη Το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το ενδιαφέρον και την επίτευξη των μαθητών στα μαθηματικά και στα επιστημονικά και τεχνολογικά μαθήματα γενικότερα. Η παρούσα ανασκόπηση έχει στόχο να συγκεντρώσει επαρκές ερευνητικό υλικό, ώστε σύντομα και περιεκτικά να εξηγήσει το μειωμένο ενδιαφέρον των κοριτσιών στο μάθημα των μαθηματικών και κατά συνέπεια… Continue reading Μία ακαδημαϊκή ανασκόπηση στον ρόλο του φύλου στον τομέα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Ποιος ο ρόλος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στην ανάπτυξη του ενεργού συμμετοχικού πολίτη;

Παρόλο που η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι τόσο διαδεδομένη, φαίνεται πως συναντά μεγάλες δυσκολίες ως πολίτευμα, από τη στιγμή που στις κύριες χώρες από τις οποίες προέρχεται ολοένα και μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού είναι δυσαρεστημένα με το πολιτικό σύστημα ή είναι αδιάφορα γι’ αυτό (Giddens, 2002). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Ελλάδας, όπου το ποσοστό αποχής από… Continue reading Ποιος ο ρόλος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στην ανάπτυξη του ενεργού συμμετοχικού πολίτη;